Čestné vyhlásenie

 

 

Žiak:

Meno a priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Adresa prechodného pobytu:

Zákonný zástupca žiaka: 

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu:

Adresa prechodného pobytu:

.........................................................................................................................................................

Kontaktný údaj (tel., e-mail):

Názov školy, ktorú bude žiak navštevovať: Súkromná základná umelecká škola folklórneho súboru Liptov, M. Madačova 1, Ružomberok

Odbor:

 

Čestné prehlásenie je platné na kalendárny rok 2022.

Vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam som poskytol(la) len vyššie uvedenej škole.

Vyhlásenie bolo vydané v zmysle ustanovenia § 7a ods. 5 zákona Č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Súhlasím, aby akýkoľvek mediálny záznam (fotografia, film, zvuk) z aktivít Základnej umeleckej školy, M. Madačova Ružomberok, pri ktorých bude zaznamenané dieťa, uvedené na tomto vyhlásení, ako žiak — žiačka uvedenej školy, mohol byť zverejnený na všetkých materiáloch a mediálnych nosičoch šírených so súhlasom uvedenej školy.

Súhlasím, aby sa dieťa uvedené na tomto vyhlásení, ako žiak — žiačka uvedenej školy, mohlo zúčastňovat' aktivít školy (predstavení, súťaží, exkurzii,...) aj mimo mesta Ružomberok.