Prihláška na tanečno-hudobný odbor

Názov školy: Súkromná základná umelecká škola folklórneho súboru Liptov, M. Madačova 1, Ružomberok 

Odbor: Tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry

Meno a priezvisko žiačky/žiaka:  

Dátum narodenia: Rodné číslo: Miesto narodenia:  

Národnosť: Štátne občianstvo:  

Názov školy a adresa školy (MŠ, ZŠ):  

Trieda  (údaje sú dôležité pre vyplnenie vysvedčenia)

Meno a priezvisko otca:

Adresa bydliska:  

Telefonický kontakt: Email:

Meno a priezvisko matky:  

Adresa bydliska:  

Telefonický kontakt: Email:

Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole a budem plniť základné povinnosti určené školským poriadkom.

V  (uveďte mesto)    

 

 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole:

  1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR Č. 324/2008 Z. z.
  2. Podľa § 49 ods. 4 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") výšku príspevku v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ") zriadených obcou alebo samosprávnym krajom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ.
  3. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
  4. Prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň základného štúdia a štúdiu pre dospelých sa ukončujú záverečnou skúškou.
  5. O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ ZUŠ:
  1. ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
  2. ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa §, 49 ods. 4 školského zákona
  3. na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.