Školné a číslo účtu

Školné:

Č. účtu: SK42 7500 0000 0040 2942 6820       Variabilný symbol: 092021

Prípravný kurz (žiaci, ktorí nedovŕšili k 1.1.2021 5 rokov)  15,- € za mesiac.

Je možné uhrádzať mesačne, alebo jednou platbou za prvé obdobie, štyri mesiace (september – december) 60,- €.

 

Prípravné štúdium a základné skupinové štúdium (tanečno-hudobný odbor regionálnej ľudovej kultúry) 8,- € za mesiac s čestným prehlásením, za prvý polrok (september - december) 32,- €.

Bez čestného prehlásenia 30,- € za mesiac, za prvý polrok (september – december) 120,- €.

 

Základné individuálne štúdium (hudobný odbor) 10,- € za mesiac s čestným prehlásením, za prvý polrok (september – december) 40,- €.

Bez čestného prehlásenia 50,- € za mesiac, za prvý polrok (september – december) 200,- €.

 

 

Ak žiak navštevuje obidva odbory, platí len za individuálne štúdium – skupinová zľava.

Ak navštevujú školu súrodenci, každý ďalší súrodenec má znížené školné o 50% - súrodenecká zľava.

Skupinovú a súrodeneckú zľavu nie je možné využívať súčasne.