Školné a číslo účtu

Školné v školskom roku 2020/2021

S ČESTNÝM PREHLÁSENÍM:

Prípravné štúdium (PŠ)

Hudobný odbor (HO) 5,- €/mesiac.

Za 1. polrok (september - december) 20,- €. Za 2. polrok (január - jún) 30,- €

 

Tanečno-hudobný odbor RĽK (THO) 4,50,- €/ mesiac

Za 1. polrok (september – december) 18,- €. Za 2. polrok (január – jún) 27,- €

 

Základné štúdium I. a II. stupeň (1. – 8. ročník I. stupeň; 1. – 4. ročník II. stupeň)

Hudobný odbor (HO) 8,- €/mesiac.

Za 1. polrok (september - december) 32,- €. Za 2. polrok (január - jún) 48,- €

 

Tanečno-hudobný odbor RĽK (THO) 6,- €/ mesiac

Za 1. polrok (september – december) 24,- €. Za 2. polrok (január – jún) 36,- €

 

BEZ ČESTNÉHO PREHLÁSENIA:

Prípravné štúdium (PŠ)

Hudobný odbor (HO) 10,- €/mesiac.

Za 1. polrok (september - december) 40,- €. Za 2. polrok (január - jún) 60,- €

 

Tanečno-hudobný odbor RĽK (THO) 10,- €/ mesiac

Za 1. polrok (september – december) 40,- €. Za 2. polrok (január – jún) 60,- €

 

Základné štúdium I. a II. stupeň (1. – 8. ročník I. stupeň; 1. – 4. ročník II. stupeň)

Hudobný odbor (HO) 50,- €/mesiac.

Za 1. polrok (september - december) 200,- €. Za 2. polrok (január - jún) 300,- €

 

Tanečno-hudobný odbor RĽK (THO) 30,- €/ mesiac

Za 1. polrok (september – december) 120,- €. Za 2. polrok (január – jún) 180,- €

 

Školné za 1. polrok sa uhrádza do konca septembra, za 2. polrok do konca februára na účet:

SK 67 0900 0000 0050 7009 2476 Variabilný symbol: 1760

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, odbor v skratke (HO alebo THO), triedu ktorú žiak navštevuje (1., 2...), školu (ZUŠ Madačova).

 

Za každý odbor je potrebné zaplatiť osobitne.