10631048 ZUS1 DSC_2044 ZUS2 ZUS3 DSC_2001
Zriaďovacia listina

ZRIAĎOVATEĽ

  • Mgr. Igor Littva, Vyšný 1380, 034 84 Liptovské Sliače
  • Mobil: 0905838513; E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

z r i a ď u j e

s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2008 SÚKROMNÚ ZÁKLADNÚ UMELECKÚ ŠKOLU ľudového tanca a hudby.

Názov a adresa školského zariadenia:

  • Súkromná základná umelecká škola (ďalej len SZUŠ) ľudového tanca a hudby
  • M.Madačova 1, 034 01 Ružomberok

Vyučovací jazyk

slovenský

Právna forma:

právna subjektivita

Štatutárny zástupca

  1. štatutárnym orgánom SZUŠ ľudového tanca a hudby je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
  2. štatutárny orgán riadi činnosť SZUŠ ľudového tanca a hudby v súlade so zriaďovacou listinou.

Predmet činnosti

SZUŠ ľudového tanca a hudby poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania a na Konzervatóriách. Zároveň rozširuje ľudové umenie pre čo najširšie vrstvy i bez pokračovania v ďalšom štúdiu, k oboznámeniu sa s vlastnou kultúrou a možnosťou obohatenia cestovného ruchu. Zriaďuje tanečné a hudobné oddelenie. Organizuje štúdium pre žiakov do 15 rokov veku, ale aj kurzy pre mládež a dospelých. Škola svojím ojedinelým zameraním prispieva k spoznávaniu vlastnej ľudovej kultúry, prispieva k uspokojovaniu kultúrnych potrieb mesta, ale aj jeho regiónu. Prezentuje výsledky činnosti žiakov na koncertoch a predstaveniach v rámci súborovej práce.

Správa majetku

Škola vykonáva správu majetku zriaďovateľa určeného na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti.

Určenie doby

SZUŠ ľudového tanca a hudby, M.Madačova 1, 034 01 Ružomberok, sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Dátum zriadenia

01.02.2008

Dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva o zaradení do siete

28.09.2007; CD-2007-12057/24456-1:096

V Ružomberku dňa 1.2.2008

Mgr. Igor Littva