Aktuality

Rodičovské združenie

 

P O Z V Á N K A!

 

            Pozývame rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 8.9.2021 (streda)  o 17,00 hod. vo veľkej tanečnej sále. 

            Súčasťou združenia budú informácie o občianskom združení Ružovaný vienok a o fungovaní školy pod novým zriaďovateľom.

            Po spoločnom stretnutí bude možnosť konzultácie s jednotlivými učiteľmi.

                                              

          Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie

 

          V Ružomberku dňa 5.9.2021

          Mgr. Igor Littva

Výberové konanie

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Súkromnej základnej umeleckej školy folklórneho súboru Liptov.

 

Kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školyv zmysle vyhlášky MŠ SRč. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov,

najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) Zák. č. 138/2019 Z.z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle vyhlášky MŠ SRč. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov a má ukončený prvý stupeň funkčného vzdelávania alebo prvý modul funkčného vzdelávania v zmysle § 47 ods. 1 a 3 Zák. č. 138/2019 Z.z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

  • skúsenosť s pedagogickou prácou  v oblasti ľudovej kultúry,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú bude vykonávať,
  • znalosť príslušnej legislatívy,
  • organizačné schopnosti,
  • komunikatívnosť.

 

Požadované doklady:

overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,

overený doklad o absolvovaní základného stupňa alebo modulu funkčného vzdelávania,

odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

profesný životopis, doklad o dĺžke pedagogickej praxe a zdravotnej spôsobilosti,

písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 20. septembra 2021.

 

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:

SZUŠ folklórneho súboru Liptov, M.Madačova 1, 034 01 Ružomberok.

 

            Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

            V Ružomberku 31.8.2021

 

                                                                                  

                                                                                                     Mgr. Igor Littva